ZnamLi.com - нека знанието бъде с нас и нашите приятели
Регистрирай се и играй.
Докажи си колко знаеш.
Състезавай се с другите потребители
Вход за потребители.        Забравена парола? Кликни тук!
Условията на ползване
Публикувано на 2009-01-18 19:34:44
Всеки потребител на ZnamLi.com се съгласява с условията на ползване и се задължава да ги спазва независимо дали е регистриран или не.

Правила и задължения на потребителите на ZnamLi.com

1. Правилата за ползване на ZnamLi.com се отнасят за всички потребители (регистрирани или не) на тази интернет страницата, включително и за потребители, които по един или друг начин разпространяват информация от този сайт в други интернет страници, телевизионни програми или печатни издания.

2. Потребителят на ZnamLi.com има право да използва беплатно всички предоставени услуги от ZnamLi.com: да публикува в страницата изображения, видео или текст по предвидените начини и в съответствие с настоящите Правила за ползване.

3. Потребителят на ZnamLi.com има право по всяко време да преустанови използването на предоставените от страницата услуги, да прекрати регистрацията си в страницата като за това трябва да изпрати писмо от emaila, с който е регистриран акаунта. Потребителят има право да бъде изтрит, но съдържанието, публикувано от него до момента остава публикувано на страницата.

4. Потребителят на ZnamLi.com се задължава да не публикува съдържание (данни, текст, аудиоматериал, видео, фотографии, графики, съобщения, електронни препрадки) което:
- противоречи на българското законодателство или на международни актове, които са ратифицирани от Република България и общоприетите обществени норми и морал.
- е с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изричното съгласие на притежателя на тези права.
- е с подчертан порнографски характер или национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост.
- съдържа насилие, подбужда към насилие, унижение на човешкото достойнство.
- съдържа информация, която подбужда към извършване на терористична дейност.
- нарушава имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
- може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните.
- има рекламна цел, освен с предварително разрешение на ZnamLi.com
- представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.

5. В случай, че са налице неправомерни действия на потребителя, които нарушават изискванията по предходния член, ZnamLi.com има право да премахне съответното съдържание, както и да използва всички технологични и законови средства за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

6. Потребителят на ZnamLi.com се задължава при ползване на предоставените услуги: - да спазва българското законодателство, приложимите международни закони, настоящите Правила за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилие; към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси.
- да не заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Права и задължения на ZnamLi.com

7. ZnamLi.com имат право, но не и задължение да съхраняват публикуваното съдържание от потребителя на страницата.

8. ZnamLi.com има право без предупреждения да премахне потребителско съдържание или да преустанови достъпът на потребителя до услугите на страницата когато това нарушава настоящите Правила за ползване.

9. ZnamLi.com има право без предупреждение да спира или ограничава временно достъпът на потребителя до услугите на страницата и до собствено съдържание, публикувано в страницата, когато потребителят използва услугите на страницата в нарушение на настоящите Правила за ползване.

10. ZnamLi.com има право да постави върху съдържанието, публикувано на страницата знак или лого на страницата.

11. ZnamLi.com има право без предупреждение да промени (редактира, цензурира) съдържанието на всяка публикация на потребителя по свое усмотрение.

12. ZnamLi.com има право да изпраща на потребителите информационни писма за развитието на страницата.

13. ZnamLi.com има право без предупреждение да спрe достъпът на потребител, който повече от 120 дни не е използвал своя профил.

14. ZnamLi.com се задължава да предоставя възможност на потребителя да изтрие своя профил с изключение на съдържанието, публикувано до момента.

Отговорност 15. ZnamLi.com не гарантира, че безплатно предоставяните услуги ще бъдат непрекъснати или сигурни. ZnamLi.com не носи отговорност за вреди, причинени на хардуера, софтуера и всякакъв друг тип технически средства, използвани за достъп до страницата, включително и за загуба на съдържание поради технически причини.

16. ZnamLi.com не носи отговорност за съдържанието, публикувано от потребителите на страницата. ZnamLi.com не носи отговорност за нанесени щети от публикувано от потребителите съдържание.

17. При подаден сигнал за съдържание, което не отговаря на настоящите Правила за ползване, ZnamLi.com се задължава да го премахне от страницата.

18. ZnamLi.com не носи отговорност за качеството на стоки и услуги, поставени на вниманието на потребителя посредтвом публикуване на банер реклама, текстови съобшения и други вид рекламни съобщения.

19. ZnamLi.com не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

20. ZnamLi.com не носи отговорност за пряко или косвено нарушение на правилното функциониране на други сървъри, системи и мрежи, атакувани посредством софтуери и скриптове на ZnamLi.com от злонамерени действия на трети лица. ZnamLi.com се задължава да окаже пълно съдействие за установяване причината за нарушаване правилното фукциониране на страницата.

21. ZnamLi.com не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на uслугите, предоставяни от страницата, независимо дали е дало съгласие или не за това.

Интелектуална собственост

22. С публикуването на съдържание в ZnamLi.com, потребителят предоставя на ZnamLi.com неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, телевизия и печатни издания, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него без да дължи възнаграждение за това. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответното съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страницата и неговото използване в съответствие с настоящите Правила за ползване не нарушава правата на трети лица.

23. Всеки потребител има достъп до съдържанието на ZnamLi.com, което е обект на авторско право на ZnamLi.com или на други потреботели. Всеки потребител има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Правила за ползване и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно в ZnamLi.com, освен в случаите, когато му е получил изрично съгласие от носителя на това право.

24. Правата на интелектуална собственост върху всички материали, разположени на страницата, вкючително дизайн, софтуер, изображения, тестове, база данни и всички други елементи, извън потребителското съдържание, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани без разрешение от ZnamLi.com

25. В случай, че потребителя установи, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, следва да уведоми незабавно ZnamLi.com като посочи съдържанието, обект на интерелектуална собственост, носителя на правото и основанието, на което това лице е станало носител на съответното право. ZnamLi.com се задължава да предприеме необходимите действия по премахване на съдържанието при основателно искане.

Защита на лични данни

26. ZnamLi.com съхранява личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на настоящите Правила за ползване. ZnamLi.com има право да използва информацията за потребителите единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Правила за ползване.

27. ZnamLi.com се задължава да не предоставя събраните лична данни на трети лица, освен в случаите когато:
- потребителят е дал изричното си съгласие за това
- посочените данни са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Други условия

28. От съображения на сигурност и с цел подобрявaне качеството на предлаганата услуги ZnamLi.com може да записва действията на потребителите на страницата.
Тази статия е публикувана в категория Блог.
Ако ти е харесала, помогни ни да я популяризираме, като я споделиш с приятелите си в социалните мрежи. Натисни някой от бутоните по-горе.